Over CODING

CODING overzicht

Wij zijn trots op onze openheid en transparantie in het streven naar diversiteit en inclusie in de Nederlandse geneeskunde. Op deze pagina vindt u gedetailleerde informatie over Stichting Collectief voor Diversiteit en Inclusie in de Nederlandse Geneeskunde. Hier vervullen wij onze wettelijke publicatieplicht door essentiële gegevens te delen over onze missie, activiteiten, financiën en beleid.

Algemene informatie

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting Collectief voor Diversiteit en Inclusie in de Nederlandse GeneeskundeU

URL: https://www.codingcollectief.nl/

Statutaire zetel: Gemeente Utrecht

KvK nummer: 91677815

RSIN: 865734422

Doelstellingen: SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging. Het diverser en inclusiever maken van de Nederlandse geneeskunde.

Organisatie

Aantal bestuursleden: 5

Is er een dagelijks bestuur: Ja

Is er een persoon in dienst: Nee

Is er een Raad van Commissarissen/Toezicht: Ja

Contact/informatie

E-mail: coding.collectief@gmail.com

Instagram: coding.collectief

LinkdIn: Collectief voor Diversiteit en inclusie in de Nederlandse Geneeskunde

Financieel

Realisatie CODING 2023-2024

Hoofdlijnen beleidsplan
De doelen van CODING

Netwerk en Ondersteuning bieden:

  • Hoe: CODING verenigt zorgprofessionals en studenten via online platforms en fysieke evenementen.
  • Waarom: Om samenwerkingen te bevorderen, kennis uit te wisselen, en een podium te bieden aan plannen en initiatieven.

Vergroten van Kennis, Bewustzijn, en Urgentie:

  • Hoe: CODING bundelt kennis over gelijke kansen, bias, en racisme in de geneeskunde.
  • Waarom: Om deze kennis beschikbaar te maken voor zorgmedewerkers, opleiders, studenten, en beleidsmakers, waardoor professionals toegang hebben tot informatie voor het verbeteren van het zorgsysteem.

Beïnvloeden van Beleid in de Geneeskunde:

  • Hoe: CODING zoekt contact met beleidsmakers, bestuurders van zorgopleidingen, zorginstellingen, en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • Waarom: Om diversiteit en inclusie in de geneeskunde te bevorderen door beleidsbeïnvloeding.

Vergroten van Kennis en Vaardigheden bij Zorgprofessionals, Docenten, en Studenten:

  • Hoe: CODING organiseert activiteiten zoals trainingen, lezingen, en workshops.
  • Waarom: Om kennis en vaardigheden te vergroten voor persoonsgerichte zorg en sensitieve communicatie. CODING stimuleert ook zorgopleidingen en instellingen om dit onderwijs te integreren in het curriculum.

Al met al, tracht CODING haar doelen te bereiken door het creëren van een ondersteunend netwerk, het bundelen en delen van kennis, het beïnvloeden van beleid, en het organiseren van educatieve activiteiten. Hiermee beoogt de stichting bij te dragen aan meer diversiteit, inclusie, en verbetering van persoonsgerichte zorg in de geneeskunde.

Geen winstoogmerk

Stichting Collectief voor Diversiteit en Inclusie in de Nederlandse Geneeskunde heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook vermeld in de statuten van de stichting.

De manier waarop stichting CODING haar geld werft

Stichting Collectief voor Diversiteit en Inclusie in de Nederlandse Geneeskunde ontvangt haar inkomsten door middel van subsidies, giften, beurzen en donaties.

Beheer en besteding van het vermogen

Stichting Collectief voor Diversiteit en Inclusie in de Nederlandse Geneeskunde heeft de verplichting om een gedegen administratie te voeren. Uit deze administratie moet duidelijk blijken welke bedragen er per stuurgroeplid zijn betaald als onkostenvergoeding, evenals de uitgaven voor fondsenwerving en het beheer van de stichting. Dit geldt tevens voor alle andere kosten, met specificatie van de aard en omvang van inkomsten en vermogen van de stichting.

De stuurgroepleden van Stichting Collectief voor Diversiteit en Inclusie in de Nederlandse Geneeskunde zetten zich op vrijwillige basis in en ontvangen geen beloning. De stuurgroep draagt de verantwoordelijkheid voor het beheer van het vermogen en legt verantwoording af middels een balans- en resultatenrekening.

Alle inkomsten van de stichting, het saldo van baten en lasten, komen volledig ten goede aan de gestelde doelstellingen. Aan het einde van het boekjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar, sluit de penningmeester, samen met de FiCo (financiële commissie) de boeken af en stelt een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar. Deze documenten worden in een FiCo-vergadering na afloop van het boekjaar vastgesteld. Na goedkeuring van de stuurgroep worden de gegevens gepubliceerd.

Bestemming liquidatiesaldo

In het geval van ontbinding van Stichting Collectief voor Diversiteit en Inclusie in de Nederlandse Geneeskunde zal de stuurgroep een eventueel batig saldo zodanig bestemmen, dat dit wordt uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel als dat van de stichting.

Communicatie

Stichting Collectief voor Diversiteit en Inclusie in de Nederlandse Geneeskunde zal jaarlijks verslag doen van de algemene en financiële stand van zaken. Daarmee wordt voldaan aan de geldende normen voor transparantie en maatschappelijke verantwoording.

Volg ons!